మన్నించు ఓ ప్రేమ – ఇదే నా ప్రేమకు ముగింపు – ప్రియమైన నీకు – 2

Written by 132N1A0354 , Published on www.twinkletalks.com మన్నించు ఓ ప్రేమ – ఇదే నా ప్రేమకు ముగింపు. ప్రియమైన నా పొట్టి బుజ్జి బంగారంకు, నిజానికి నిన్ను ఇలా పిలిచే అర్హత నేను కోల్పోయాను. ఇది నేను రాస్తున్న రెండవ ప్రేమ లేఖ. మొదటిది  ప్రేమ లేఖ అయితే రెండవది నా చిట్ట చివరి లేఖ […]

Tagged
error: Content is protected !!