మన్నించు ఓ ప్రేమ – ఇదే నా ప్రేమకు ముగింపు – ప్రియమైన నీకు – 2

Written by 132N1A0354 , Published on www.twinkletalks.com మన్నించు ఓ ప్రేమ – ఇదే నా ప్రేమకు ముగింపు. ప్రియమైన నా పొట్టి బుజ్జి బంగారంకు, నిజానికి నిన్ను ఇలా పిలిచే అర్హత నేను కోల్పోయాను. ఇది నేను రాస్తున్న రెండవ ప్రేమ లేఖ. మొదటిది  ప్రేమ లేఖ అయితే రెండవది నా చిట్ట చివరి లేఖ […]

Tagged

Kishore Kumar golden hits

Contributed  by kmd rafiq — Published on TwinkleTalks. Hello everyone welcome to twinkletalks.com Music gives energy to the heavy hearts Today we are going to talk about an Indian legendary singer, writer, music director Mr.Kishore Kumar who loved by every music lovers […]

Tagged

What is a Ledger? and Ledger Groups? in Tally.

Hello everyone welcomes to TwinkleTalks.com in this article we are going to discuss the following topics with step by step process.  This is the Third (3rd) article in Tally ERP-9 series. If you never read the previous article please have a look […]

error: Content is protected !!